HATTATLARIMIZ

Hattatlarımız Bu sayfalarımızda hat sanatının doğuşundan itibaren önemli köşe taşları olan hattatların hayat hikayelerini bulabilirsiniz. Hat Yazarları, İslam dönemi, Osmanlı döneminin en meşhur hattatları ile ilgili eser ve bilgiler.

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi Samatya’daki İmrahor Cami’nin imâmı Seyyid Hasan Hâşimî Efendi’nin oğlu olan Seyyid Abdullah Efendi, 1670 yılında Yedikule’de dünyaya geldiğinden. Türk hattatları meyânında “Yedikuleli” nâmıyla yâd olunmuştur. Henüz çocuk yaşta iken, aynı zamanda hattat olan babasından yazı meşketmeğe başlamış, diğer yandan da hıfzını ve tahsîlini tamamlamıştır. Ayrıca Halvetî Târikatı’na sülûk edip hilâfet almıştır.…

Hattat Hakkında Bilgi
Hattat Hulusi Yazgan

Hattat Hulusi Yazgan

Hattat Hulusi Yazgan Hattat Hulusi Yazgan Asıl ismi Mehmed Hulûsî olup Fâtih Cami ders-i âmlarından ve Dârü’ş-şafâka muallimlerinden Hâfız Mustafa Efendi’nin oğlu olarak H. 15 Muhârrem 1286/M. 27 Nisan 1869 tarihinde Fâtih Çarşamba’da doğdu. Sultan Selîm Mektebi’ni birdikten sonra babasından ve onun vefâtından sonra da İznikli Mustafa Efendi’den dînî ilimleri tahsîl ederek H. 1316/M. 1898…

Hattat Hakkında Bilgi
Hattat Hafız Osman Efendi

Hattat Hafız Osman Efendi

Hattat Hafız Osman Efendi Hattat Hafız Osman Efendi ya da Büyük Hâfız Osman Efendi, Hilyeleri ile tanınan Osmanlı hattatı. 1052’de (1642) İstanbul’da doğdu. Babası Haseki Sultan Camii müezzini Ali Efendi’dir. Küçük yaşta hâfız oldu. Bu unvan âdeta onun ilk ismi gibi kabul edildi ve Hâfız Osman adıyla tanındı. Köprülü Fâzıl Mustafa Paşa’nın dairesinde tahsil ve…

Hattat Hakkında Bilgi

Mahmud Celaleddin Efendi

Mahmud Celaleddin Efendi Mahmud Celaleddin Efendi Osmanlı hat san’atının altın çağına damga vurmuş hattâtîn meyânında, şüphesiz Mahmud Celâleddîn Efendi ilk sıralarda gelmektedir. Dağıstanlı Şeyh Muhammed Nakşibendî’nin oğlu olan Mahmud Celâleddîn’in velâdet tarihi ve Dağıstan’dan İstanbul’a ne vakit geldiği bilinmemektedir. Öte yandan bazı araştırmacılar tevellüdünün H. 1163/M. 1750 yılı dolaylarında olduğunu ve bir levhâsındaki imzada, babasının…

Hattat Hakkında Bilgi
Macid Ayral

Macid Ayral

Macid Ayral Macid Ayral Şehremâneti Zıbhiye(Mezbaha) İdâresi Müdürü Zühdî Bey’in oğlu olarak R. 29 Mart 1307/M. 11 Nisan 1891 tarihinde İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuş olan Mâcid Ayral, ilk tahsîlini Beylerbeyi’ndeki Mekteb-i Hamîdî’de tamamladıktan sonra girmiş olduğu Üsküdar İ’dâdîsi’nden, son sınıfta yaşadığı sağlık sorunları ayrılmak zorunda kalmıştı. 1324/M. 1908 senesinde bi’l-imtihân Evkaf Nezâreti Hey‘et-i Teftîşiyye Kalemi’ne ta’yin…

Hattat Hakkında Bilgi
Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi

Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi

Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi Osmanlı hat san‘atının ma’ruf sîmâlarından biri olan Seyyid Mehmed Efendi, Manisa’da şekerci esnafında Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olduğundan Türk hattatları meyânında “Şekercizâde” nâmı ile müştehirdir. Ancak âsârına daha çok “Şekerzâde” ismiyle ketebe koymuş olduğundan, günümüzde o lâkabla anılmaktadır. İbtidâ’î tahsîlini memletinde ikmâl eyledikten sonra İstanbul’a giderek medrese eğitimine…

Hattat Hakkında Bilgi

Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi

Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi Süleyman Efendi nâmında bir zâtın oğlu olan Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi, Osmanlı hat san’atının en değerli hattatlarından biri olmakla beraber, evâ’il-i hâline dâ’ir ma’lûmât pek azdır. Küçük yaşta olduğu halde hıfzını ikmâl ile hâfızlar zümresine duhûl eylemiş, daha sonra hüsn-i hatta heves ile Konyalı Ebû-bekir Râşid Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri alarak,…

Hattat Hakkında Bilgi
Hattat Nuri Korman

Hattat Nuri Korman

Hattat Nuri Korman Hattat Nuri Korman Kastamonu’nun Taşköprü Kazası’nın Kozluca Karyesi ahâlîsindendir. Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin irtihâli eyyâmında İstanbul’a hicret etmiştir. Zâ’imoğlu Alî Ağa’nın oğlu olarak H. 1285/M. 1868-1869 seneside Ortaköy’de dünyaya gelmiştir. Henüz kırk günlükken getirildiği Beşiktaş’ta vefâtına kadar ikamet ettiğinden, Türk hattatları meyânında “Beşiktaşlı” nâmı ile yâd olunmuştur. Beşiktaşlı Hattat Nuri Korman Abbas…

Hattat Hakkında Bilgi
Hattat Bakkal Arif Efendi

Hattat Bakkal Arif Efendi

Hattat Bakkal Arif Efendi Hattat Bakkal Arif Efendi asıl ismi Ahmed Ârif’dir. Nesebi Sultan Murâd Hüdâvendigâr zamanında “ordu şeyhi” sıfatı ile Filibe’nin fethinde bulunarak orada mesken tutmuş olan bir zâta dayanan “Emir Şeyhi Ailesi”ne mensup Süleyman Efendi’nin oğlu olup H. 1252/M. 1836 yılında orada doğmuştur. Ceddi aslen Buhâralı olup Selçuklular zamanında Anadolu’ya göçmüş ve bilâhare…

Hattat Hakkında Bilgi
Muhsinzade Abdullah Hamdi Efendi

Muhsinzade Abdullah Hamdi Efendi

Muhsinzade Abdullah Hamdi Efendi Muhsinzade Abdullah Hamdi Efendi Son dönem Osmanlı hat san’atının ma’ruf simâlarından olup beyefendi kişiliği ile müştehir olan Muhsinzâde Abdullah Bey, Sultan Mahmud Hân-ı Sânî zamanı Istabl-ı Âmire müdürlerinden Mehmed Bey’in oğlu olarak H. 1248/M. 1832’de İstanbul Kuruçeşme’de doğmuştur. Nesebi Halep tâcirlerinden Muhsin Çelebi’nin oğlu, sadr-ı esbâk Abdullah Paşazâde Dâmâd Mehmed Paşa’ya…

Hattat Hakkında Bilgi
Hattat Şefik Bey

Hattat Şefik Bey

Hattat Şefik Bey Hattat Şefik Bey Beşiktaş’ta Kılıçali semtinde dünyaya geldi. Babası Bâbıâli Tahvil Kalemi hulefâsından Süleyman Mâhir Bey’dir. Doğum tarihi kayıtlı değilse de altmış yaşında iken vefat ettiği yakınlarınca belirtildiğinden bu tarih 1820 olarak kabul edilmektedir. İlk tahsilini bitirdikten sonra Dîvân-ı Hümâyun Tahvil Kalemi’ne girdi. Burada mahlas almak usulden olduğu için vaktiyle aynı yerde…

Hattat Hakkında Bilgi
Şeyh Hamdullah

Şeyh Hamdullah

Şeyh Hamdullah Aslen Buharalı olup Timur zulmü üzerine Anadolu’ya göçerek Amasya’ya yerleşen Sühreverdiyye meşâyihinden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak tahminen 1433-1434 yıllarında Amasya’da dünyaya gelen Hamdullah Efendi, ailesinin sâyesinde iyi bir eğitim aldı. Bu esnâda hüsn-i hatta ilgi duyarak, dönemin nâmlı hattatlarından Hayreddîn Mar‘aşî’den aklâm-ı sitteyi meşkederek icâzet aldı. Hocası münâsebetiyle bağlandığı Yâkut Ekolü’nde ilerleyebilmek için…

Hattat Hakkında Bilgi
Mehmet İlmi efendi

Mehmet İlmî Efendi

Mehmet İlmî Efendi Mehmet ilmi Efendi 12 Rebîülâhir 1255 (25 Haziran 1839) tarihinde İstanbul’da doğdu. Trabzon’un Türedioğulları ailesinden hattat Ali Şükrü Efendi’nin oğludur. Hüsn-i hattı İstanbul’da Laz Ömer Vasfi Efendi’den öğrenen Ali Şükrü’nün babası Mehmed, büyük babası Ömer, onun babası Mehmed efendiler de Trabzon’un mahallî hattatları arasında yer almıştır. Mehmed İlmî Efendi, İstanbul’da Hocapaşa Sıbyan…

Hattat Hakkında Bilgi
Mehmed Şevki Efendi

Mehmed Şevki Efendi

Mehmed Şevki Efendi Mehmed Şevki Efendi Kastamonu’nun Seyyidîler (Seydiler) köyünde doğdu. Tüccardan Ahmed Ağa’nın oğludur. Küçük yaşlarda İstanbul’a gönderildi; burada dayısı Mehmed Hulûsi Efendi ve onun damadı Harputlu Hoca İshak Efendi’nin yanında yetişti. Türk hat sanatında yazmış olduğu nice mesâhif-i şerife ile müştehir olan Mehmed Şevkî Efendi, Safranbolu esnafından Kürtzâde Ahmed Efendi’nin oğlu olarak H.…

Hattat Hakkında Bilgi
Hattat Sâmî Efendi

Hattat Sâmî Efendi

Hattat Sâmî Efendi Hattat Sâmî Efendi Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’ndeki mesâ’îsi esnâsında aldığı “Sâmî” mahlâsı ile nice asara ketebe düşmüş olan hattatımız, Boşnak Osmân Efendi’den öğrenmiş olduğu hat san’atında. Türk hat san’atının şüphesiz en önemli isimlerinden biridir. Mustafa Râkım Efendi’nin en değerli tilmizlerinden olan Mehmed Şâkir Recâ’î Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Bekir Nâsih Efendi,…

Hattat Hakkında Bilgi
Mustafa Râkım Efendi

Mustafa Râkım Efendi

Mustafa Râkım Efendi Mustafa Râkım Efendi Türk hat sanatının en önemli isimlerinin başında gelen Mustafa Râkım Efendi, Ünyeli Mehmed Kapudân’ın oğlu olarak H. 1171/M. 1758’de Ünye’de doğdu. Küçük yaşta olduğu halde, meşhur hattatlardan olan ağabeyi İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin yanına İstanbul’a gönderildi. Burada tahsil-i ilme devam ederken, hıfzını ikmâl ile hâfız oldu. Bir yandan da ağabeyinin…

Hattat Hakkında Bilgi
Eğrikapılı Mehmed Rasim

Eğrikapılı Mehmed Rasim

Eğrikapılı Mehmed Rasim Eğrikapılı Mehmed Rasim 1687 yılında dünyaya geldi. İlk derslerini babası Yusuf Efendi’den, daha sonra saray hocası Yedi Kuleli Seyyid Abdullah Efendi’den meşk ederek, altı çeşit yazıdan icazet aldı. Sadrazam Şehit Ali Paşa tarafından, Galata’da açılan Saray-ı Hümayun’un meşk hocalığına tayin edildi. 1737’de yeni talik hocası Mustafa Efendi’den boşalan saray hat hocalığına atanarak…

Hattat Hakkında Bilgi
Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Kazasker Mustafa İzzet Efendi Kazasker Mustafa İzzet Efendi Türk hat san‘atında “Kazasker Efendi” nâmıyla tanınan Mustafa İzzet Efendi, hattatlığı yanında musıki-şinaslığı ile de dönemin san’at ve kültür hayatının en ma’ruf simalarından biri idi. İstidadındaki fevkalade yetenekler sayesinde daha küçük yaşında olduğu halde dikkatleri üzerine çekmiş ve bu sayede değerli zevatın himayesinde mükemmel bir eğitim almıştı.…

Hattat Hakkında Bilgi
Ahmed Karahisârî

Ahmed Karahisârî

Ahmed Karahisârî Ahmed Karahisârî 875 (1470) yılından önce Afyonkarahisar’da doğdu. Soyu, yetişmesi ve öğrenim durumu hakkında yeterli bilgi yoktur. II. Bayezid devrinin ilk yıllarında ilim tahsili için İstanbul’a gittiği ve hayatının sonuna kadar İstanbul’da kaldığı bilinmektedir. Osmanlı öncesi hat sanatının en etkili üslubu olan Yâkut Ekolü’nün zarâfet ve dinamizmine kendi tarzında yeni bir soluk katarak,…

Hattat Hakkında Bilgi

Abdullah Vassaf Efendi

Abdullah Vassaf Efendi Abdullah Vassaf Efendi Akhisar’da doğdu. Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden Akhisarlı İlyas’ın ahfadından Mehmed Efendi’nin oğludur. Doğum tarihi tam bilinmemekte, ancak çok uzun yaşadığı kaydedilmektedir. İlk eğitimini çevredeki âlimlerden aldıktan sonra İstanbul’a gitti ve Kara Halil Efendi’ye intisap ederek tahsilini tamamladı. 1111’de (1699-1700) girdiği ruûs imtihanında başarılı olup müderrislik hakkını kazandı. Ardından hocası Kara…

Hattat Hakkında Bilgi

Hattat Nedir?

Sözlükte “yazı yazmak, işaret koymak” gibi mânalara gelen hat masdarından türetilmiş mübalağalı ism-i fâil olan hattât kelimesi sülüs, nesih ve nesta‘lik gibi İslâm yazılarını güzel yazan ve öğreten sanatkâr demektir. Kelimenin ilk defa hangi tarihte kullanıldığı hususunda kesin bilgi yoktur. Mahmut Bedrettin Yazır kaynak göstermeden güzel yazmayı meslek edinenlere eskiden kettâb denildiğini, hattat tabirinin Yâkūt el-Müsta‘sımî’den itibaren başladığını söyler

Osmanlı Dönemi Hattatları

Osmanlı Devleti’nin Meşhur Sülüs ve Nesih Yazan Hattatları. Sayfamız Osmanlı döneminin en meşhur hattatları ile ilgili eser ve bilgilerini içermektedir.

İslam Dönemi Hattatları

İslam Dönemi Meşhur Sülüs ve Nesih Yazan Hattatları. Sayfamız islam döneminin en meşhur hattatları ile ilgili eser ve bilgilerini içermektedir.

Türk Dönemi Hattatları

Türk Devleti’nin Meşhur Sülüs ve Nesih Yazan Hattatları. Sayfamız Türk döneminin en meşhur hattatları ile ilgili eser ve bilgilerini içermektedir.

Sizde Antikalarınızı Değerinde, Nakit Olarak Satmak için, Aşağıdaki seçeneklerden Bizlere ulaşabilir. Antika Hakkında Bilgi Alıp, Anında Antikalarınızı Satabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçiniz..